Forretningsbetingelser – Oplysninger til klienter

Advokatfirmaet Aqurat Jura
CVR 437740733
Karhusvej 2
8961 Allingåbro

Vi har derudover kontorplads på:
Østergade 15, 1. sal
8370 Hadsten

Arbejde udført af advokatfirmaet Aqurat Jura vil som udgangspunkt blive afregnet efter medgået tid med en timetakst på 2.400 kr. ex moms, svarende til 3.000 kr. inkl. moms, medmindre andet aftales hvor der gives fastpris eller overslag. I den forbindelse afregner vi salæret i overensstemmelse med retsplejelovens § 126, stk. 2 og Advokatnævnets praksis.

Advokatfirmaet Aqurat Jura har klientbankkonti hos Djurslandsbank

Advokater hos Advokatfirmaet Aqurat Jura er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.

Advokater hos Advokatfirmaet Aqurat Jura er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos HDI Specialty, filial af HDI Global Specialty SE, Tyskland. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Advokatfirmaet Aqurat Jura, uanset hvor advokatvirksomhed udøves.

Der anvendes ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette udtrykkeligt aftales med klienten.

I tilfælde af tvist om salær, kan klienten klage over salærets størrelse, ligesom der kan klages over advokatens adfærd til:

Advokatnævnet
Kronprinsessegade 28
1306 København K
www.advokatnaevnet.dk

Advokater hos Advokatfirmaet Aqurat Jura er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem samt reglerne om god advokatskik jr. Retsplejelovens § 126, ligesom de advokatetiske regler fra Advokatsamfundet gælder, der kan findes på www.advokatsamfundet.dk